عنوان پروژه

طراحي برخی از ملزومات سیستمهای انتقال مواد پروژه احياي مستقيم فولاد هرمزگان

کارفرما

شرکت فولاد پايا

كارفرماي اصلي

شرکت فولاد پايا

مالك طرح

پروژه احياي مستقيم فولاد هرمزگان

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

طراحی کلیه شوتهای مستقیم، دوراهه، سه راهه، هاپرها و سایر تجهیزات مربوطه توسط این شرکت انجام شده است.

 

 
 
 
 
 
Login